Intertain tillkännager aktieägarnas godkännande av överenskommelsen för att underlätta strategiska initiativ i Storbritannien

TORONTO, September 25, 2016 /PRNewswire/ —
The Intertain Group Limited (“Intertain”) (TSX:IT; OTCQX: ITTNF), världens största bingoledda operatör på nätet, är glada att meddela att det särskilda beslutet om att godkänna den tidigare aviserade planen för överenskommelsen (“överenskommelsen”) som kommer att underlätta genomförandet av Intertains omfattande strategiska initiativ i Storbritannien (“de strategiska initiativen i Storbritannien”), inklusive den föreslagna börsnoteringen i London (“börsnoteringen i London”) av det nyligen införlivade brittiska företaget Jackpotjoy plc med huvudkontor i London (som är tänkt att bli Intertain-koncernens moderbolag under överenskommelsen), godkändes av mer än 99,98 % av samtliga aktieägare som företräddes personligen eller via ombud vid den årliga och extra bolagsstämman som hölls tidigare idag (“bolagsstämman”), och med mer än 99,98 % av aktierna som innehas av opartiska aktieägare som representerades personligen eller via ombud vid stämman.
Neil Goulden, styrelseordförande, säger “Vi är mycket glada över att ha fått så starkt stöd från våra aktieägare för våra strategiska initiativ i Storbritannien, och att se att de delar vår övertygelse att dessa initiativ kommer att ge oss en plattform för att vidareutveckla våra kärntillgångar för den långsiktiga nyttan för företaget, dess aktieägare och andra intressenter, och i synnerhet att börsnoteringen i London med tiden kommer att bidra till en mer fullständig och lämplig värdering av vår verksamhet”.
互动式电子课件制作
Tidfrist för val av utbytbara aktier
Intertain meddelade också att tidsfristen (“tidsfristen för val”) för aktieägare att välja att ta emot utbytbara aktier enligt överenskommelsen kommer att förlängas till efter den 30 september 2016, den tidsfrist som ursprungligen förväntades. Intertain planerar att offentligt tillkännage sista dag för val minst fem dagar före sista dagen för val.
Intertain avser också att offentligt tillkännage överenskommelsens ikraftträdandedatum (“ikraftträdandedatum”) minst fem dagar före ikraftträdandet.
Implementering av strategiska initiativ i Storbritannien
Slutförandet av överenskommelsen är fortsatt föremål för slutligt godkännande av högsta domstolen i Ontario (kommersiell lista) (“domstolen i Ontario”) vid en förhandling som hålls den 27 september 2016 samt vissa andra villkor. Dessutom är fullbordandet av börsnoteringen i London bland annat föremål för godkännande av Financial Conduct Authority (“FCA”) i Storbritannien.

Årlig bolagsstämma
Aktieägarna på stämman övervägde också val av styrelseledamöter och revisorer. Aktieägare vid stämman företräds personligen och genom ombud valda herrar. Neil Goulden (99,98 % för, 0,02 % avstod), Andrew McIver (92,75 % för, 7,25 % avstod), David Danziger (83,83 % för, 16,17 % avstod), Paul Pathak (85,45 % för, 14,55 % avstod) och Jim Ryan (98,75 % för, 1,25% avstod) ska som Intertains styrelseledamöter tjänstgöra fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma eller tills deras efterträdare väljs eller utses. BDO LLP omvaldes till Intertains revisor och styrelseledamötena har tillstånd att fastställa BDO:s ersättning.
Ytterligare detaljer om de strategiska initiativen i Storbritannien, överenskommelsen och de beslut som fattades på stämman finns i cirkuläret och medföljande material, som är tillgängliga under Intertains profil på SEDAR på http://www.sedar.com.
Intertains rådgivare
Canaccord Genuity Corp. och Credit Suisse International är finansiella rådgivare åt specialkommittén.
Osler, Hoskin & Harcourt LLP agerarombud för specialkommittén. Cassels Brock & Blackwell och Clifford Chance LLP agerar båda som kanadensiska och amerikanska/brittiska ombud för Intertain i samband med de brittiska strategiska initiativen. Kingsdale Shareholder Services agerar strategisk rådgivare och kommunikationsrådgivare åt Intertain. Davis Polk & Wardwell LLP och McCarthy Tétrault LLP agerar båda som brittiska/amerikanska och kanadensiska ombud för Credit Suisse International.
Om Intertain Group Limited
我们要必须不断发展并改善电子教学的框架,设计相应的课堂内容,配合适当的教学软件。
Intertain är ett onlinespelbolag som tillhandahåller underhållning till en global kundbas. Intertain erbjuder för närvarande bingoledda spel och kasinospel till sina kunder via sina varumärken InterCasino (http://www.intercasino.com), Costa (http://www.costabingo.com), Vera&John (http://www.verajohn.com), Jackpotjoy (http://www.jackpotjoy.com), Starspins (http://www.starspins.com)och Botemania (http://www.botemania.es). Mer information om Intertain finns påhttp://www.Intertain.com.
Aktierna (inklusive de utbytbara aktierna) väntas bli utgivna till följd av att överenskommelsen inte har och inte kommer att bli registrerad enligt den amerikanska lagen om värdepappersmarknaden från 1933, i dess ändrade lydelse (“den amerikanska lagen omvärdepappersmarknaden”), eller andra värdepapperslagar, och aktierna (inklusive de utbytbara aktierna) som utges i överenskommelsen väntas bli utgivna efter undantag från dessa registreringskrav enligt sektion 3(a)(10) i amerikanska lagen omvärdepappersmarknaden och tillämpbara undantag under statliga värdepapperslagar. Detta pressmeddelande utgör inte ett säljerbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa värdepapper.
Varning gällande framåtriktad information
Det här meddelandet innehåller viss information och vissa uttalanden som kan utgöra “framåtsyftande information” i den mening som avses i kanadensiska värdepapperslagar. Ofta, men inte alltid, kan framåtblickande information identifieras genom användning av ord som “förväntar”, “avser”, “motser”, “beräknar”, “planerar”, “fortsätter”, “potentiell” och “tror” eller negationer av sådana ord eller andra variationer eller synonymer för sådana ord, eller anger att vissa åtgärder, händelser eller resultat “kan”, “kunde”, “borde”, “skulle” eller “kommer” att tas, förekomma eller uppnås.
Framåtriktad information innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling i betydande grad avviker från dem som förutsågs av Intertain och som uttrycks eller antyds i den framåtriktade informationen. Den framåtriktade informationen i den här versionen inkluderar, men är inte begränsad till, uttalanden avseende: (i) användningen av överenskommelsen för att underlätta de strategiska initiativen i Storbritannien; (ii) den föreslagna börsnoteringen i London; (iii) de strategiska initiativen i Storbritannien ger Intertain en plattform för att vidareutveckla sin kärnverksamhet för långsiktig nytta för företaget, dess aktieägare och andra intressenter; (iv) börsnoteringen i London bidrar till en mer fullständig och lämplig värdering av Intertains verksamhet; (v) nödvändiga godkännanden av domstolen i Ontario och andra myndigheter i samband med överenskommelsen; (vi) erforderliga myndighetstillstånd i samband med börsnoteringen i London; (vii) tillkännagivandet av tidsfristen för val; och (viii) tillkännagivandet av ikraftträdandedatum. Dessa uttalanden speglar Intertains nuvarande förväntningar avseende framtida händelser eller framtida resultat, prestationer, framgångar, utveckling, åtgärder och framtida trender som påverkar Intertain. Alla sådana uttalanden, utom uttalanden rörande historiska fakta, är framåtsyftande information.
Sådan framåtriktad information baseras på ett antal antaganden som kan visa sig vara felaktiga, inklusive men inte begränsat till, att Intertains riskfaktorer (enligt definitionen nedan) inte leder till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i den framåtriktade informationen. Sådan framåtriktad information skulle också kunna påverkas i hög grad av risker inklusive, men inte begränsade till: (i) att godkännanden från FCA, Torontobörsen och andra myndigheter inte fås på de villkor som förväntas av Intertain eller över huvud taget och/eller att Intertain inte kan få en del av eller alla de förmåner man förväntar sig att få som resultat av implementering av de strategiska initiativen i Storbritannien (inklusive börsnoteringen i London) i sin helhet eller delvis; (ii) godkännanden, inklusive godkännande från domstolen i Ontario, som krävs för fullgörande av de strategiska initiativen i Storbritannien kanske inte nås till villkor som är förmånliga för Intertain eller inte alls; (iii) att kostnaderna för ledningens tid och pengar negativt kan påverka Intertains verksamhet; och (iv) att svängningar på marknaden eller förändringar i Intertains aktiepris inte påverkar Intertains förmåga att implementera de strategiska initiativen i Storbritannien negativt. De föregående riskfaktorerna är inte avsedda att representera en komplett lista över faktorer som kan påverka Intertain. Ytterligare riskfaktorer diskuteras i Intertains årliga formulär från den 30 mars 2016 samt i cirkuläret, var och en under rubriken “Riskfaktorer”. Alla sådana riskfaktorer kallas kollektivt “Intertains riskfaktorer”.
Även om Intertain har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från de som beskrivs i den framåtriktade informationen, kan det finnas andra faktorer som orsakar att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt, eftersom faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling sannolikt kommer att skilja sig, och kan skilja sig väsentligt, från dem som uttrycks i eller antyds i den framåtriktade informationen i detta meddelande. Läsare bör således inte förlita sig på framåtriktad information. Även om efterföljande händelser och utveckling kan leda till att Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter ändras, åtar sig Intertain inte och har inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon framåtriktad information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar. Den framåtriktade informationen i detta meddelande får inte åberopas som att det presenterar Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter vid någon tidpunkt efter datumet för detta meddelande. All framåtriktad information i detta meddelande omfattas uttryckligen av denna varning.
Annan information
Credit Suisse International (“Credit Suisse”) som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority (“PRA”) och regleras av FCA och PRA i Storbritannien, agerar exklusivt som finansiell rådgivare till Jackpotjoy plc i samband med börsnoteringen i London och till Intertainstyrelsens specialkommitté i samband med de strategiska initiativen i Storbritannien, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Jackpotjoy plc och Intertain för att tillhandahålla det skydd som erbjudes dess klienter eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med de strategiska initiativen i Storbritannien eller transaktioner, frågor eller överenskommelsen som hänvisas till i detta tillkännagivande. Bortsett från eventuella ansvar och skyldigheter som kan åläggas Credit Suisse av Lagen om finansiella tjänster och marknader från 2000 (i dess ändrade lydelse) eller därunder inrättade regelverk, accepterar eller åtar sig varken Credit Suisse eller något av dess dotterbolag någon förpliktelse, skyldighet eller något som helst ansvar (varken direkt eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) gentemot någon person som inte är kund hos Credit Suisse i samband med innehållet i detta tillkännagivande, eller dess korrekthet, fullständighet eller verifierande av något annat uttalande häri som gjorts eller utger sig för att att gjorts, eller på deras uppdrag, i samband med Jackpotjoy plc, Intertain, värdepapper refererade till häri eller de strategiska initiativen i Storbritannien. Credit Suisse och alla dess dotterbolag frånsäger sig alla förpliktelser, skyldigheter och ansvar som de i övrigt kan ha i samband med detta tillkännagivande eller sådant uttalande. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges av eller på uppdrag av Credit Suisse eller någon av dess respektive chefer, tjänstemän, anställda, agenter eller dotterbolag avseende riktigheten, fullständigheten eller tillräckligheten av den information som anges i detta meddelande.
Investerar- och presskontakt: Allmänt: Amanda Brewer, Vice President, Corporate Communications, The Intertain Group Limited, Tel: +1 416 720 8150,abrewer@intertain.com;Brittisk press: Finsbury, James Leviton, Andy Parnis, Tel: +44 207 251 3801; Nordamerikansk press: Kingsdale Shareholder Services, Ian Robertson, Executive Vice President, Communication Strategy, Tel: +1 416 867 2333, Mobil: +1 647 621 2646,irobertson@kingsdaleshareholder.com
在网络教学模式下,学生完全可以在家里报读你单位开设的课程,免去了劳途奔波,节省了时间和精力,极大的增加了学习的方便性,同时不乏现场教学中的互动和交流。

猜您喜欢

泸州龙马潭区:廉政教育护航人事考试安全
最优惠的电子课件设计制作
网络安全意识教育动画之办公室安全
张铁林夺子画面曝光对峙谈判伸手怒指女方
MEGAMOVIEBLOG FESTOOLDEALER
动画教学类eLearning课件

深圳市正梓源电子实业有限公司招聘管理者代表待遇5k-6.5k

企业培训电子化微课

猜您喜欢

2016年国家司法考试开考 浙江首次启用人脸识别系统
面向企业员工的HSE基础知识扫盲式在线学习教程
董事总裁们也容易成为诈骗份子的攻击和利用对象,要提升全员的信息安全防范意识,需要加强安全意识教育培训,“快意!”安宣可以帮忙。
保密知识第一课——准确定密并正确标识国家秘密
FOTO-HISTORY BROTHERHOODMUTUAL
面向全体员工的OHSAS18001体系在线培训课程问世
如何进行企业级网络培训?

深圳市东辰科技有限公司招聘人事行政主管待遇5k-6.5k

1、在公司的领导下,对人力资源部的工作全面负责, 并领导部门员工做好人事、后勤管理工作。
2、根据总经理的指示,负责组织总经理主持的各类工作会议,安排做好会务工作;
3、根据各部门用人计划,负责审查、办理招聘和解聘手续;
4、负责根据生产经营需要,编制企业年度人力资源规划;
5、负责公司办公用房调整及办公用品用具的标准的制订与管理。
6、根据公司发展战略,提交人员编制与人力资源成本预算,并组织行动措施,实现公司人力资源需要和人工成本控制;
7、负责编制人力资源及行政管理的相关制度并组织、实施、落实;
8、根据公司发展战略,调整公司组织架构,进行职能分解,建立公司职位工作说明书,使人力资源管理不断适应、促进公司的发展
9、设立公司培训体系,实施培训目标、开发人才、提高素质,增强公司发展动力;
10、设计员工绩效评估办法,并组织实施,以支持各级部门经理,提高公司管理水平;
11、逐步引进具有竞争力、公平性的薪酬管理体系。激励员工的潜力和积极性,增强公司凝聚力;
12、根据公司发展战略,对公司中层干部进行有意识的培养,建立公司内部后备人才的培训储备。
13、协调部门与部门、部门与外界之间的关系,负责处理重大的劳资纠纷和投诉案件。
14、负责审核公司各部门提出的人员配置、异动和奖惩报告,审核行政部的工作制度和流程。定期与员工沟通,把握员工思想动态;
15、根据公司方针目标要求,及时编制本部方针目标展开,并组织检查、诊断、落实;负责本部门有关质量体系及相关体系归口要素的各项工作。
16、负责公司安全生产管理所有工作(需持有安全主任证书)。
要求:
◆大学专科及以上学历,人力资源管理、行政管理等相关专业毕业;
培训经历:
◆    受过企业管理、工商管理、人力资源管理、生产管理等方面的培训;
技能技巧:
◆熟悉人力资源管理及行政管理模块运行方式。
◆良好的沟通与协调、组织能力和公关交际能力;
◆熟悉国家人事、行政等方面的法律法规。
◆非常熟悉ISO9000/QS9000   质量体系的运作,对5S、QCC活动相当了解
◆会电脑操作并能熟练使用Office 2000 等办公软件

企业级学习管理系统LMS很优惠

上班地址:
深圳市光明新区光明大街明卓大厦1楼

猜您喜欢

企业培训电子化微课
网络安全公益短片社交网络安全基础
口头泄密挑战信息数据安全保密神经
针对企业员工的EHS知识启蒙培训
MIND BULLETBLOCKER
网络信息安全小曲
PPT极速转制电子课件

Statement from Albany International Corp. on the Death of Company Chairman Emeritus J. Spencer Standish

ROCHESTER, N.H.–(BUSINESS WIRE)–Albany International Corp. (NYSE:AIN) Chairman Emeritus J. Spencer Standish died on Thursday, September 22, at the age of 91. During his tenure at the Company, Mr. Standish carried his family’s legacy through the twentieth and into the twenty-first century. That legacy began in 1921 when Mr. Standish’s father, John C. Standish, joined Albany International as superintendent of the Albany, NY, manufacturing operations. Spencer Standish began his career with the Company in 1952 as assistant superintendent for its Canadian subsidiary (the first expansion of the company outside of the United States); he rose through the ranks to Division President, Vice Chairman, and, in 1984, Chairman, a position he held until his retirement in 1998, when he was named Chairman Emeritus and was succeeded on the Albany Board of Directors by his son, John C. Standish and daughter, Christine L. Standish.
While at the helm of the Company, he guided its efforts to dramatically expand its international presence and solidify its position as the paper machine clothing industry’s technology leader. In 1969, he was instrumental in the merger of Albany Felt Company with Appleton Wire Works and Nordiskafilt AB to form Albany International Corp.
信息安全爱好者特别是无线网络渗透测试人员、白帽黑客、安卓和苹果应用开发者,如何通过移动设备来控制他人呢?
“We are deeply saddened to learn of Spencer’s passing and our thoughts and prayers are with the Standish family as they grieve the loss and celebrate the life of a dedicated husband, father, and grandfather.” said Albany chairman Erland Kailbourne. “Spencer’s legacy is at the very heart of Albany International. Without his contributions and stewardship, Albany would not be what it is today. We remember his leadership with pride and appreciation.”
网络教学利用计算机网络为主要手段教学,是远程教学的一种重要形式,是利用计算机设备和互联网技术对学生实行信息化教育的教学模式。
President and CEO Joe Morone said, “Even though Spencer is the central figure in Albany International’s history, he never took his eyes off our future. As Chairman, and then as Chairman Emeritus, he was a steadfast champion of investment in R&D and new business development. The Standish family has been a driving force in Albany’s success for almost 100 years, striving always for that rare balance between strong financial performance in the near term and commitment to technology and market leadership for the long term. Spencer’s personal example inspires all of us at Albany International to carry out our mission with the same passion that he did.”
While Albany International stands as a testament to Spencer’s business accomplishments, distinguished awards and active engagement with educational and philanthropic organizations speak to his humanitarian achievements. He served as a director and President of the United Way of Northeastern New York and as a director of the United Way of New York State; he had a thirty-year involvement with the American Red Cross, serving as a director and chapter chairman of the American Red Cross of Northeastern New York, and for six years as a member of the National Board of Governors.
Spencer was a trustee of Siena College, Albany Medical Center, and the Albany Medical College, as well as president and trustee of the State University at Albany Foundation and Vestry of St. Peter’s Episcopal Church of Albany.
Mr. Standish received numerous honors including the inaugural Capital Region Business Hall of Fame Award and Citizen Laureate from the University of Albany Foundation.
Spencer Standish was a graduate of Albany Academy and the Massachusetts Institute of Technology. He was the recipient of an Honorary Doctorate of Textiles from the Philadelphia College of Textiles & Science and an Honorary Doctorate of Science from Albany Medical College.
About Albany International Corp.
Albany International Corp. is a global advanced textiles and materials processing company, with two core businesses. Machine Clothing is the world’s leading producer of custom-designed fabrics and belts essential to production in the paper, nonwovens, and other process industries. Albany Engineered Composites is a rapidly growing supplier of highly engineered composite parts for the aerospace industry. Albany International is headquartered in Rochester, New Hampshire, operates 22 plants in 10 countries, employs 4,400 people worldwide, and is listed on the New York Stock Exchange (Symbol AIN). Additional information about the Company and its products and services can be found at www.albint.com.
Contacts

网络教学利用计算机网络为主要手段教学,是远程教学的一种重要形式,是利用计算机设备和互联网技术对学生实行信息化教育的教学模式。

猜您喜欢

关爱女职工需完善配套政策
情景式培训课件制作
让环安人员的培训工作变得轻松的视频课件以及在线教育服务
遮阳板存安全隐患 克莱斯勒召回部分进口Jeep大切..
CAZYZ MALEPOOP
企业级学习管理系统LMS很优惠

深圳市慧川科技发展有限公司招聘销售经理/业务员待遇8k-15k

快速开发高大上的电子课件有高招

职责之核心:
  向物业管理公司推销停车场管理第三方监管云服务平台,提供规范化、流程化的管理解决方案。
要求:
1,性别不限,45岁以下,身体健康,能适应销售、外勤类工作
2,有一定的知识文化休养,知识面宽,普通话流利,无沟通表达障碍
3,对物业管理行业了解,有一定的资源和物业公司中高层领导人脉
4,对停车设备行业有一定的了解,了解城市智能停车、智慧社区等基本概念
薪酬结构:  底薪+提成
寻找行业中人,年收入30万不是梦。
车场效益云: 
一个帮物业管理公司实施规范化、流程化管理,提升车场效益的互联网云平台;
全兼容,无需更换、改造车场原有设备;
实时监控,角色化管理,动态预警,微信推送预警消息,让管理者高枕无忧。
慧川科技是一支富有激情和创造力的团队,拥有自主核心知识产权的产品和服务。当前公司正处于高速成长期,诚邀各路英才加盟,共同建设、分享车场管理和智慧停车、城市智慧交通的美好未来。
电话:0755-33134030
手机:18575681033
联系人:李先生
邮箱:lijin@parkthe.ocm

上班地址:
广东深圳龙华新区梅龙大道国鸿大厦A座1206(新区行政服务中心楼上)

猜您喜欢

宁波志愿者学院开班,培训志愿骨干和管理人才
走向全球化,防范海外风险,要走得安全,需知晓:
实施华丽的EHS意识培训,只需三步! https://demo.ehscloud.cn
企业安全歌,唱红中国,唱响全球
YOURTAKEONPETS PRIVATEMOVIECOLLECTION
网络安全意识动画片展播个人隐私保护及信息安全意识基础
企业培训电子化微课

广东百事泰电子商务股份有限公司招聘SEM/媒介主管待遇10k-15k

任职要求
1、  本科及以上学历,市场营销、广告、新闻相关专业;
2、  较强的组织策划能力,对海外主流付费平台的创意要点和渠道特点,具备优秀的投放数据分析能力;
3、  熟悉互联网电商及3C电子数码行业的运作规律,有过大型项目运作成功经验;
4、三年以上海内外媒介投放经验,拥有跨国公司或知名Agency工作背景;
5、有较丰富的海外投放/合作资源,包括但不限于社交媒体、网络媒体、电视、户外、杂志报刊、明星等;
岗位职责
1、评估重点国家市场状况和推广需求,统筹和指导海外分公司制定相应的渠道投放策略及实施;制定科学的效果评估体系并有效控制成本。
2、负责对投放效果进行分析并根据分析结果持续优化投放策略,提高集团整体SEM/DSP投资回报率;
3、对SEM相关数据(包括竞品)进行深入分析并定期形成报告,供公司其他部门决策参考。
4、定期收集SEM/DSP行业投放预算,竞争对手媒体信息,深入了解竞争对手的动态;
5、拓展全球范围内符合联盟营销/产品调性的优质合作资源,策划以商业成功为导向的深度合作;
6、定期策划线上推广活动,与项目负责人敲定投放主题及其他细节问题;


安全生产、职业卫生、环境保护

上班地址:
深圳市南山区南头关口二路智恒产业园2栋2楼

猜您喜欢

如何搞好线上全员培训?
中国企业到海外,如何应对风险挑战:
IT安全人员要加强的:
欧美跨国公司常用的EHS培训方法
INTERNATIONALCRAFT CAROLMARINE
网络安全宣传周公益教育动画APT高级持续威胁
轻轻松松搞定一套网络培训系统

红龙鸟网络科技有限公司招聘绩效考核专员4.5K/双休+餐补待遇5k-6.5k

安全月安全生产教育动画片——小李的一天

岗位职责:
1、 负责员工绩效考核的执行,包括:发起、跟踪检查和结果汇总、分析;
2、 负责建立并维护绩效考核档案;
3、 协助上级完成绩效体系的搭建、优化,包括相关制度的建立和修订;
4、 协助上级完成除员工绩效以外的其他考核指标的收集、跟踪检查等。
任职要求:
1、 高中以上学历,专业不限;
2、 熟练使用Office办公软件,尤其是EXCEL表格;
3、 有一定的文档编辑能力;
4、 性格开朗,有较强的沟通能力,敢于主动沟通,执行力强;
福利待遇:
1:户口申报及居住证办理
2:富有竞争力的薪酬水平和其他福利津贴
3:健全的五险一金
4:给予完善的绩效考核,年终奖金及定期调薪
5:完善的培养体系和晋升机制
6:带薪休假(年假,婚假,丧假,病假,培训假等)
7:丰富的业余集体活动(拓展,旅游,聚餐,年会等)
8:提供住宿。

上班地址:
深圳市福田区车公庙

猜您喜欢

重庆鲁能物业新员工入职培训开讲,网易
网络安全宣传周公益教育动画APT高级持续威胁
IT安全不要废话
地理位置泄漏个人信息引来窃贼
LAZINC POSEIDONRESTAURANT
EHS培训计划的制定与培训策略的创新性选择
十分钟网上培训精要分享。

深圳市华威中新电子科技有限公司招聘市场部经理待遇2k-4k

要求对SMT电子行业比较熟悉,有独立的市场运作能力,有稳定的SMT加工客户最好!有开拓客户的经验和信心,敢于拼搏,有良好的沟通技巧!底薪加提成!

企业安全意识之歌

上班地址:
深圳市宝安区石岩街道红星社区星工路3号

猜您喜欢

人力资源管理之招聘与配置
CyberSecurity网络安全宣传——社交工程学攻击防范
网络安全常识:
拓展海外,文化上的沟通和融合需从这里开始:
MAASPROSRALEIGHDURHAM THEBURNINGMAIDEN
网络安全公益短片扫描二维码的安全风险
高度仿真的虚拟教室

成都市鹰诺实业有限公司深圳公司招聘项目经理待遇月薪面议

快速开发高大上的电子课件有高招

岗位职责:
1、内外部沟通桥梁,搜集项目整体需求,及时反馈阶段性成果;
2、负责整个项目的策划,组建项目团队,制定项目计划,并跟踪项目进展;
3、组织并参与项目各阶段的设计结构评审;
4、协同解决在设计及样机制造阶段发证的任何技术以及质量问题;
5、跟进项目测试阶段的成果以及问题点,及时协调项目成员进行优化改进,确保成员验收;
6、负责客服关系的维护,针对客户的任何需求信息,积极做出迅速反馈,确保及时执行。
岗位要求:
1、本科学历,机械、电子类等专业,英语流利;
2、5年以上产品开发项目或技术管理工作经验;
3、熟悉市场/客户关系管理流程及技巧;

猜您喜欢

2016年兴化农商行大学生村官员工招聘总成绩表,考试吧
互联网安全宣传——识别和应对社会工程学诈骗
九章信安——如何管理信息安全管理体系的运作,信息安全关注者的精神大餐!详情请了解
轻松打动HSE从业人员的HSE在线视频课程
YOUTUBE CROWLEYLANDSCAPING
网络安全公益短片社交网络安全基础
企业培训案例短片制作

深圳市华联汇信息科技有限公司招聘商务专员/商务经理/商务总监待遇6.5k-8k

三分钟,改变安全培训人员的工作状态

一、岗位职责:
1、利用网络进行公司产品的销售及推广;
2、负责公司网上平台的操作管理和产品信息的发布;
3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息;
4、通过网络进行渠道开发和业务拓展;
5、按时完成销售任务。
二、任职资格:
1、专科及以上学历,市场营销等相关专业;
2、熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具和各种办公软件;
3、有较强的沟通能力。
三、晋级空间
商务专员、商务经理、商务总监、公司合伙人股份

上班地址:
深圳市宝安区民治大道天汇大厦

猜您喜欢

如何快速实施电子学习?
免费注册信息系统安全师CISSP在线培训
信息安全培训方面需要创新
安环人员眼中的最简单不过的EHS知识竟然可以这样宣传
TECHNOMODEL INFO-NEWS100
网络安全短片之办公室区域环境安全意识
最优惠的网络教学平台